Vedtægter for

 Frederikshavn Billardklub af 1984.

§1.   Klubbens navn er ”Frederikshavn Billardklub af 1984” Dens hjemsted er Frederikshavn kommune.

§2.   Klubbens formål er at fremme interessen for samt at højne billardspillet, og lade medlemmerne deltage i turneringer, samt give medlemmerne mulighed for interessebetonet virksomhed kammeratligt samvær i deres fritid.

§3.   Foreningen er medlem af ”Den Danske Billiard Union” og undergivet unionens love og bestemmelser.

§4.   Alle uberygtede Kvinder og mænd kan optages som medlemmer, såfremt klubben har kapacitet dertil.

§5.   Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for et år af gangen. Og skal være betalt for det kommende år inden generalforsamlingen.

§6.   Til gyldig udmeldelse af klubben kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 3 måneders varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvor udmeldingen tager virkning. Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende medlem. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. I øvrigt kan klubben ekskludere et medlem, når særlige forhold giveranledning dertil. Beslutningen herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedudmeldelse eller eksklusion inden for et år tilbagrbrtales kontingentet ikke.

§7.   Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubben anliggender. Den ordinærer generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved opslag i klubbens lokaler. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes, Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i over 3 måneders kontingentrestace.

§8.                       Generalforsamlingen afvikles efter denne standard dagsorden.

                             1.-Valg af dirigent.

                             2.-Bestyrelsens beretning v/formanden.

                             3.-Aflæsning af regnskabet v/kassereren.

                             4.-Turneringslederens beretning.

                             5.-Fastsættelse af kontingent.

                             6.-Behandling af indkomne forslag v/formanden.

                             7.-Valg af formand.

                             8.-Valg af kassereren.

                             9.-Valg af den øvrige bestyrelse. 3 medlemmer.

                             10.-Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

                             11.-Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

                             12.-Valg af spilleudvalg – 2 medlemmer.

                             13.-Eventuelt.

§9.   Generalforsamlingen vælger en dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger traffes ved simpelt flertal ved håndsoprækning. Dog skal der, såfremt et medlem kræver det, afholdes skriftlig afstemning. Ligesom afstemning om eksklusion skal være skriftlig.

§10.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 25% af klubbens medlemmer skriftligt anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde er den ekstraordinære. generalforsamling kun beslutningsdygtig hvis 75% af underskriverne giver møde.

§11.   Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle formål. Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, og et yderligere medlem (sponsorplejer) og vælges for 2 år af gangen. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal, mens kassereren og 2 medlemmer vælges på ulige årstal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, heriblandt formane eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Over forhandlingerne føres der protokol, som underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer som deltager i mødet.

Del siden